P1020274AR

Välbesökt årsmöte.

Årsmötet med Malmö Konstmuseums Vänner besöktes av ett 50-tal medlemmar. Här kan du läsa vår Verksamhetsberättelse och Årsmötesprotokollet.

Årsmöte02

Ny styrelse är Jerry Bengtsson, Kaeth Gardestedt, Agneta Hahne, Sally Sandgren, Bodil Schrewelius, Carl-Olov Rindstål och  Anders Winther med Konstmueets chef Cecilia Widenheim som adjungerad och Marcus Pompeius som sambandsperson till museet.
Efter att styrelsens årsberättelse gåtts igenom och styrelsen fått ansvarsfrihet framförde Pelle Svensson, tidigare kulturnämndsordförande, en eloge till dem som sett till att föreningen fortsätter verka.
Ordföranden tackade de som på olika sätt medverkat under nya styrelsens tid och framför allt framfördes tack till Cecilia och Marcus för positivt samarbete. Efter årsmötet besökte vi vernissagen ”Museet”.

Årsmöte03

Pdf på årsberättelse