Month: mars 2017

P1020274AR

Välbesökt årsmöte.

Årsmötet med Malmö Konstmuseums Vänner besöktes av ett 50-tal medlemmar. Här kan du läsa vår Verksamhetsberättelse och Årsmötesprotokollet.

Årsmöte02

Ny styrelse är Jerry Bengtsson, Kaeth Gardestedt, Agneta Hahne, Sally Sandgren, Bodil Schrewelius, Carl-Olov Rindstål och  Anders Winther med Konstmueets chef Cecilia Widenheim som adjungerad och Marcus Pompeius som sambandsperson till museet.
Efter att styrelsens årsberättelse gåtts igenom och styrelsen fått ansvarsfrihet framförde Pelle Svensson, tidigare kulturnämndsordförande, en eloge till dem som sett till att föreningen fortsätter verka.
Ordföranden tackade de som på olika sätt medverkat under nya styrelsens tid och framför allt framfördes tack till Cecilia och Marcus för positivt samarbete. Efter årsmötet besökte vi vernissagen ”Museet”.

Årsmöte03

Pdf på årsberättelse

Välkommen till Årsmöte 24 mars kl 16

Som vi tidigare meddelat äger Årsmötet rum fredagen den 24 mars och alla medlemmar hälsas välkomna. Rösträtt har ni som betalt årsavgift 2016.

Årsmötet hålls i Auditoriet, Tekniska museet.

Efter årsmötet deltar vi i vernissagen av en ny utställning på Konstmuseet.

FÖREDRAGNINGSLISTA:

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande för mötet
 3. Val av sekreterare för mötet
 4. Utseende av två justeringsmän att jämte ordförande justera dagens protokoll
 5. Föredragning av styrelsens berättelse
 6. Föredragning av revisionsberättelse
 7. Fråga om godkännande av styrelsen berättelse
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 10. Val av revisor och suppleant
 11. Fastställande av årsavgift för 2018
 12. Övrigt
 13. Avslutande

VÄLKOMNA!

Styrelsen för Malmö Konstmuseums Vänner

Kaeth Gardestedt,  ordförande

EN PÅMINNELSE I ALL VÄLMENING:

Om du inte betalt årsavgift, vänligen gör det snarast. 100 kr/person till pg 38162-4

Den 15 april stryks de som ej betalt från adresslistorna.

Skillnad mot 2016 är att vi i år inte har fri entré till alla museer utan endast när ni blir inbjudna av Konstmuseet/ Vänföreningen. Förslag ändrad årsavgift 2018 = återgång till fria entréer.